เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการทรัพยากรต่างๆ แก่เครื่องลูกข่าย
2. ช่องทางการสื่อสาร เป็นสื่อกลาง หรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับและผู้ส่งข้อมูล
3. อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อทำการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
4. สถานีงาน เป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำหน้าเป็นสถานีปลายทางหรือสถานีงาน ที่ได้รับบริการจากเครื่องแม่ข่าย เรียกอีกอย่างว่า “เครื่องลูกข่าย”

ช่องทางการสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสารแบบมีสาย เช่น
สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)

56565656

สายโคแอ็กเซียล (coaxial cable)

coaxial cable
เส้นใยแก้วนำแสง (fiber obtic)
fiber optic
ช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย เช่น
คลื่นไมโครเวฟ (microwave)
คลื่นวิทยุ (radio wave) 
แสงอินฟราเรด หรือคลื่นความถี่สั้น (infrared หรือ millimeter waves)
ดาวเทียม (satellite)
 
อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย
ฮับ (hub) เชื่อมต่อสายสัญญาณจากหลายๆ จุดในเครือข่ายแลน
hub
รีพีทเตอร์ (repeater) ขยายสัญญาณเพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นให้ได้ระยะทางที่ไกลมากขึ้น
repeater
บริดจ์ (bridge) เชื่อมต่อเครือข่ายแลน หรือเครือข่ายแลน (LAN) กับแวน (WAN) เข้าด้วยกัน ทำให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
bridge
สวิทช์ (switch) เชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน มีลักษณะคล้ายกับฮับ (hub) แต่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่า
switch
 
เราเตอร์ (router) เชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันได้ สามารถกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ เพื่อควาปลอดภัยของเครือข่าย รวมถึงหาเส้นทางที่เหมาะสมให้อัตโนมัติในการส่งข้อมูลได้
router
 
เกตเวย์ (gateway) เชื่อมต่อข้อมูล และแปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันได้
gateway
โมเด็ม (modem) เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ และแบบอุปกรณ์ภายนอกความเร็วสูง เรียกว่า ADSL : Asymmetic Digital Subscriber Line
modem
แอกเซสพอยต์ (access point) รับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายที่ติ้งตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แทบเล็ต ไอพอด ฯลฯ
access point
การ์ดแลน (LAN card) ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ใช้รับ-ส่งข้อมูลผ่านสาย LAN
LAN card
 
แอร์การ์ด (air card) เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกับเสาสัญญาณโทรศัพท์ โดยใช้ SIM ของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ
air card
 
บลูทูธ (bluetooth) ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง ในระยะใกล้ๆ ใช้สำหรับโอนถ่ายข้อมูลขนาดเล็กๆ เช่น รูปภาพ เพลง วิดีโอ หรือเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์มือถือ
สัญลักษณ์บลูทูธ
การเชื่อมต่อหูฟังบลุทูธ

 

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น (LAN : Local Area Network) 
เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ในพื้นที่บริเวณไม่ใหญ่มากนัก เช่น สำนักงาน องค์กร โรงเรียน บ้าน เป็นต้น
LAN
 
2. เครือข่ายแมน หรือเครือข่ายระดับเมือง (MAN : Metropolitan Area Network)
เป็นเครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อกันจนมีขนาดใหญ่ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ๋ เช่น เชื่อมต่อระหว่างตัวเมือง ระหว่างจังหวัด มีการใช้บริการขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยในการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น ระบบเคเบิลทีวี
MAN
3. เครือข่ายแวน หรือเครือข่ายระดับประเทศ (WAN : Wide Area Network)
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมระหว่างเครือข่ายแลน และเครือข่ายแมนเข้าด้วยกัน โดยทำการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด หลายๆ จังหวัด ระหว่างประเทศ หรือทวีป โดยอาศัยระบบเครือข่ายสาธารณะ
WAN
4. เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) 
เป็นเครือข่ายภายในองค์กร ที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลรั่วไหลออกสู่ภายนอก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและองค์กร
Intranet
5. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)
เป็นระบบเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ในทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดของโลกก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้
Internet

การรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. บัส (Bus)
เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะของเส้นทางคล้ายถนน ข้อมูลจะส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลาง
ข้อดี ใช้สายสัญญาณน้อย ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดเสีย จะไม่มีผลกระทบต่อระบบโดยรวม
ข้อเสีย ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ยาก

Bus

2. ริง (Ring)
เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าเป็นวงแหวน ข้อมูลจะถูกส่งไปเป็นชุดๆ ส่งต่อๆ กันไป จนกว่าจะถึงเครื่องผู้รับที่ถูกต้อง
ข้อดี ใช้สายสัญญาณน้อย ข้อมูลไม่ชนกัน
ข้อเสีย หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์เสียในระบบ จะทำให้เครือข่ายไม่สามารถทำงานได้เลย

Ring

3. สตาร์ (Star)
เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละตัว เข้ากับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางในลักษณะรูปดาว
ข้อดี รับส่งข้อมูลได้ดี รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย
ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสัญญาณสูง หากเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสีย ระบบเครือข่ายจะหยุดชงักทั้งหมด

Star

4. ไฮบริด (Hybrid)
เป็นการนำเอาเทคโนโลยีของบัส ริง และสตาร์เข้าด้วยกัน มักพบเห็นในเครือข่ายระดับแมนและแวน ที่ใช้เชื่อมโยงองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
ข้อดี สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ระยะทางไกลๆ
ข้อเสีย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และสำรองข้อมูลไว้เป็นประจำ

Hybrid

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีการให้บริการของเครื่องแม่ข่าย ซึ่งคอยให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ และผู้ใช้บริการสามารถใช้งานข้อมูล แก้ไขข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลได้ทันที ทำให้ข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซอฟต์แวร์ จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
3. การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ เช่น การประชุมผ่านเครือข่าย (Video Conference), การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat), การทำธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่าย (E-Banking) เป็นต้น
4. ลดประมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ เมื่อผู้ใช้ทำการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์และส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ ก็จะทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษลดลง ช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
5. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เมื่อทำการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารแม้จะอยู่ห่างไกลกัน การติดต่อสื่อสารก็จะรวดเร็วเสมือนอยู่ใกล้กัน ทำให้ประหยัดทั้งเวลาใการติดต่อสื่อสาร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลง

ขอบคุณที่มา : http://itnonkokm2.blogspot.com/2013/12/1.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: